Administracja IT

Administracja systemów IT

Kompleksowy Outsourcing

W ramach tej usługi przejmujemy odpowiedzialność za funkcjonowanie urządzeń powierzonych naszej opiece. Największy nacisk kładziemy na maksymalne zabezpieczenie serwerów przed dostępem osób niepowołanych z Internetu bądź z wnętrza sieci lokalnej. Szczególnie dbamy o jak najszybsze aktualizacje zainstalowanego na nich oprogramowania.
Przy każdej usłudze tego typu staramy się maksymalnie dopasować ją do oczekiwań naszych Klientów. W efekcie przeprowadzenia szczegółowej analizy potrzeb i wspólnego z Klientami opracowania sposobów ich zaspokojenia, w ramach opieki nad serwerami świadczymy wiele unikalnych usług dedykowanych, zaspokajających specyficzne potrzeby naszych Klientów.

Obsługujemy serwery, pracujące pod kontrolą różnych systemów operacyjnych. Preferujemy systemy oparte na technologiach Microsoft Windows Server, ale nasze doświadczenie obejmuje oczywiście systemy z rodziny Open Source.

Miesięczny koszt obsługi serwera wynosi 300 złotych netto. Opłata ta obejmuje m. in. następujące prace:

 • Aktualizowanie na bieżąco, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dzień roboczy, systemu operacyjnego serwera
 • Analizę logów poaktualizacyjnych i rozwiązanie ewentualnych problemów
 • Utrzymanie zgodności zegara systemowego z czasem urzędowym z dokładnością do 1 sekundy
 • Monitoring 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę żywotnych parametrów systemu operacyjnego (obciążenia procesora, wykorzystania pamięci operacyjnej, ilości wolnego miejsca na pamięciach masowych, integralności najważniejszych plików systemowych, dostępności serwera w protokole TCP/IP, dostępności obsługiwanych aplikacji w protokole TCP/IP, obciążenia interfejsów sieciowych systemu)
 • Umożliwienie zdalnego dostępu administracyjnego do sytemu operacyjnego tylko osobom upoważnionym
 • Cotygodniowy restart serwera w godzinach ustalonych z Klientem i analiza logów pod kątem prawidłowej pracy sytemu
 • Doradztwo w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania serwerów
 • Zapewnienie systemu obsługi zgłoszeń on-line
 • Kontakt poprzez pocztę elektroniczną, telefoniczny
 • Udzielanie Klientowi wyczerpujących informacji dotyczących obsługi i funkcjonowania serwerów Usługobiorcy
 • Prowadzenie rzetelnej i pełnej dokumentacji obsługi serwerów i umożliwienie Klientowi dostępu do niej na każde żądanie
 • Informowanie Klienta o konieczności zmiany konfiguracji serwerów

Za inne prace Klient płaci według stawki 35 złotych za każde rozpoczęte pół godziny pracy.

Na serwerach powierzonych naszej opiece uruchomione są między innymi następujące aplikacje:

 • systemy ERP
 • systemy pracy grupowej
 • serwery WWW
 • serwery poczty elektronicznej
 • zabezpieczenia antywirusowe
 • zabezpieczenia antyspamowe
 • systemy typu CRM
 • usługi katalogowe (LDAP)
 • systemy B2B
 • systemy VoIP
 • komunikatory internetowe
 • systemy zarządzające zasobami IT
 • systemy bezpiecznego styku sieci korporacyjnej z Internetem
 • systemy bezpiecznego dostępu do sieci korporacyjnej
 • i wiele innych
Ważnym elementem, pozwalającym zwiększyć bezpieczeństwo i umożliwić optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, jest wirtualizacja systemu informatycznego.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszych stronach.

Kontakt


* Administrowanie IT * Bezpieczeństwo danych * Doradztwo, konsulting IT *
* Outsourcing IT * Wirtualizacja systemów *